vargharefiskola
NEMZETI ZÁSZLÓ
 
NEMZETI ÉNEKEK
 
FOTÓALBUM
 
TÁMOP-3.2.11
 
Kötelező és ajánlott olvasmányok
 
Pályázat 2015.- TÁMOP 3.1.4.C-14/15 0227
 
BIBLIA ÉVE - 2008
 
KÁLVIN ÉVEK 2009-2014
 
Zsoltár, Dicséret, Halleluja
 
Tanulságos történetek
 
Egyházi ének

A MRE Zsinata 2005. évi II. törvénye elrendeli az általános iskolák két, a középiskolák egy évfolyamán a hit- és erkölcstan tantárgy mellett a hitoktatás keretei között az egyházi ének oktatását.

A 2008 / 2009 tanévben: Órarendbe felvett óraként, iskolánkban is megvalósult az Egyházi ének tanítása. A 4. és 5 osztályban Balikóné Maitz Adrien tanítónő végzi a az oktatást, tanítást, szép sikerrel.

 
 
ŐSI ÍR ÁLDÁS!

Isten járjon előtted,
hogy ne tévedj el utadon.

Isten menjen melletted,
hogy átkarolhasson,
ha védelemre van szükséged.

Isten menjen mögötted,
hogy megőrizhessen gonosz emberek
álnok támadásától.

Isten legyen alattad,
hogy karjába foghasson,
ha elbotlasz utadon.

Isten legyen szívedben,
hogy vigasztalhasson, ha szomorú vagy.

Isten legyen körülötted,
hogy megvédhessen, ha megtámadnak.


Isten legyen feletted
és áldjon meg téged életedben.

 
3. Kálvin és a radikálisok

Most dr. Bogárdi Szabó István püspök kísér minket vissza Kálvinhoz, és arról beszél, hogyan viszonyult ő a radikálisokhoz, vajon milyen politikai irányvonalakat támogatott?

Dr. Bogárdi Szabó István:

Kálvin maga is menekült volt, és Genfben sok francia menekültet fogadván, folyamatosan kénytelen volt reflektálni a Franciaországban folyó dolgokra. Per-sze ő nem volt radikális, sőt abszolút konzervatív volt, hiszen azt mondta, hogy itt az Isten törvénye, a Tízparancsolat, az élet jó rendje, e szerint kell élni. Tessék megnézni, hogy ho-gyan rendezte be Genfet! Konzervatív volt, még akkor is, ha a katolikusok azt mondták Kálvinra, hogy világfelforgató, borzasztó,rettenetes személy. Genf egész működése sza-bályozott, kiszámítható és világos volt, szigorú törvények szerint működött. Hol volt Kálvin Genfje a münzeri királyságtól? Ők radikálisak voltak, meghirdették a földi mennyek orszá-gát, ahol bemondásra bárkit ki lehetett végezni. Ég és föld különbsége van a kettő között. Egy vonatkozást szeretnék felidézni: Kálvint folyamatosan kérdezték a hugenották, az el-nyomott és üldözött francia protestánsok, hogy elmehetnek-e odáig, hogy letegyék a királyt. Nagyon érdekes, amit Kálvin mondott erre. Akármennyire konzervatív volt ő, ebben Aquinói Tamással ért egyet, és azt mondja, hogy igen. Tehát nem a lutheri két birodalom elmélettel ért egyet, mely szerint mindig mindent el kell viselni, ha zsarnok ül a nyakunkon azt is el kell viselni. Nem. Ő azt mondta, hogy ha egy uralkodó nem tölti be az Istentől ka-pott hivatását, akkor el lehet kergetni. Sőt, a zsarnok ölési elmélet szerint, szükség esetén meg is lehet ölni. Ám, itt mutatkozik meg Kálvin konzervativizmusa: ezt csak koronaherceg teheti meg. Tehát olyan, aki egyébként az öröklés rendje szerint jogosult lenne később uralkodni. Egyrészt minden zsarnokság ellen van, a szabadság embere, de ezt a sza-badságot csak, mint rendezett életviszonyt tudja elképzelni. Ő nem tudta pártolni azokat a hugenottákat, akik azt mondták, hogy kapát és kaszát vesznek, és elmennek Párizsba a királyhoz, hogy kikiáltsák a szabad köztársaságot. Mondhatnánk azt, hogy Kálvin király-párti volt: nézzük meg a kommentárjai ajánlásait - uralkodóknak ajánlja őket. Az Institutiot a francia királynak ajánlotta. Mégis azt kell mondanunk, hogy az ő igazi konzervativizmusa volt az igazi erő, ami tudott változtatni a világon.

Nekem mindig az a kérdés a radikalizmussal szembesülve, hogy mi lesz belőle. Felfordul a világ vagy megváltozik a világ? Ha a radikalizmus csak annyit tud tenni, hogy felfordul a világ, akkor én abból nem kérek. Ha a radikalizmus világot változtató, formáló és az isteni rendet visszaigazító erő, akkor érdemes radikálisnak lenni. Kétségtelen, hogy a magyar történelemben a reformáció óta a protestáns egyházak, és így a református egyház is, mind tagjaiban, mind vezetőiben hajlamos volt a radikalizálódásra.

Ezt a történelmi helyzet hozta magával. Amikor nem volt vallásszabadság, amikor elvették a reformátusoktól a templomokat, amikor rekatolizáció folyt, amikor kimondták, hogy Magyarországot katoli-kussá, koldussá és németté kell tenni, akkor egy kuruc tábori pap nem lehetett más, mint radikális, a Habsburgok nézőpontjából? Vagy amikor 1848-ban a pápai és debreceni diákok felcsaptak honvédnak. Természetesen a bécsi udvar felől nézve, vagy a Szent Szövetség politikájából tekintve mi mások lettek volna ők, mint radikálisok?

A XX. század-ban alapvetően megváltozik a kép, hiszen a korábbi idők patrióta típusú, elkötelezett radikalizmusa, ami sokkal inkább érzületi radikalizmust jelent, alapvetően megváltozik, hiszen a XX. század radikális politikái nagy összességükben egyházellenes és keresz-tyénellenes politikák voltak. Gondoljunk a két nagy, radikális mozgalomra: a bolsevizmusra és a nemzeti szocializmusra. Mind a kettő azt állította önmagáról, hogy radikális. A gyökerekig elható, a világot felforgató. Így is énekelték az Internacionáléban, hogy felfor-gatják a világot, a múltat mindenképpen eltörlik. Egy új világ nevében léptek fel, melyet nem a régire építettek fel, hanem a régi romjain akartak felépíteni. Innentől kezdve egy na-gyon érdekes tünemény jelenik meg. Például beszélhetünk a két világháború közötti jeles református személyiségekről: egyrészt rendkívül konzervatívnak tűnnek, értékmegőrző-nek, nagy változást nem akarónak. Azt lehetne mondani, hogy királypártiak vagy királyság-pártiak. Gondolhatunk itt Tiszára vagy, kérdezhetjük Ravasz Lászlót, hogy republikánus volt-e vagy magyar királyságpárti.

Ugyanakkor, ami a társadalmi igazságosságot jelenti, a radikális hangütés továbbra is megjelenik. Például, a két világháború között a református lelkészi kar jelentős része, ha szabad ezt mondani, szociálisan elkötelezett. Ha megnéz-zük, hogy a Kisgazdapárt alakulásakor kik a főszervezők, kik kapnak vezérszerepet, akkor azt látjuk, hogy nagyon sok református ember ott volt. Ugyanakkor az eredetileg induló Kisgazdapárt egy plebejus, jogokat követelő, szociális típusú párt. Nem szocialista, de szociális típusú párt. Birtokrendezést akart, földreformot, méltányos agrárgazdaságot akart. Ezek alapvető társadalmi követelések.

Az 1948 utáni időszakról nem akarok beszélni, mert borzasztó mókuskerékbe került nem csak a Református Egyház, hanem az egész ország, amitől még mind a mai napig szédülünk. A mostani időszakra tekintve is szeretném ezt a megkülönböztetést fenntartani, mert egy dolog egy politikai radikalizmus szelébe kerülni, kifeszíteni a vitorlánkat és ideig óráig eljutni, vagy mozgalomba szerveződni nagyon radikálisnak tűnő, határozott, erős követelésekkel, olykor talán szélsőséges és lehetetlen követelésekkel képviselete okán. A modern radikalizmust sokszor az jellemzi, hogy lehetetlenek a követelései. És más dolog határozottan és radikálisan evidenciák mellett kiállni. Úgy látom, hogy ha madártávlatból tudjuk nézni a dolgot, persze saját magunkat, a mi korunkat nem tudjuk, de ha mégis megkapjuk az Úristentől ezt a bölcsességet, akkor most is láthatjuk azt, hogy ha megszólal a Református Egyház, esetleg radikálisnak tűnik. De meg kell kérdezni, hogy tényleg radikalizmus az, hogy a kettő + kettő = négy, a jó az jó, a rossz az rossz, a tiszta az tiszta, a hazug az hazug? Én ebben semmi radikalizmust nem látok, ezek evidenciák.

Olykor azonban alakulhat úgy a társadalmi helyzet. Most ezeknek a kimondása is radikalizmusszámba megy. Ettől nagyon határozottan meg kell különböztetni azt, amikor olyan hangok szólalnak meg, amelyeket részben átment a történelem, részben pedig múlandó érdekeket szolgálnak. Szoktam mondani, hogy feltehető, hogy 20 esztendő múlva Magyarországon a politikai pártokat már nem azon a néven fogják nevezni, amin ma nevezik. Nem érzem magam késztetve arra, hogy életemet és véremet adjam egy olyan politikai alakzatért, amely 20 esztendő múlva nem lesz a magyar politikai palettán. Ezért nem olyan érdemes, legalább is az én számomra, radikálisnak lenni. De amikor a keresztyén ember a hite kötelezettségéből a tanúságig, sőt vértanúságig menően kiáll alapvető evidenciák mellett, az egy másik típusú radikalizmus vagy radikalitás. A szomorú az, hogy a mai ember erre a radikalizmusra nem annyira vevő. A rövid távú, provizórikus, pillanatnyi érdekeket szolgáló radikalizmus érdekesebb és izgalmasabb.

 

Reformátusok levele 2006

 

Magyarországi Református Egyház
Címere

//gportal.hu/
vargharefiskola

//gportal.hu/
szaszpolarefovoda

 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Kapcsolat felvétel
 

Vargha Gyuláné
SZÁSZ PÓLA

1863.10.15.-1947. 09. 18.
költő, műfordító

Taníts Uram, meghajlani,
Mint szélben az aranykalász!
Hajoljak, meg ha Szentlelked
Reám fuvall s porig aláz!

S dacos szívem, ha ellenáll,
Midőn a Lélek rálehel,
Jőjj tűz gyanánt, s a dac, a gőg
Lelked tüzében égjen el!

Mint bősz hullám,mely megtörik,
Ha parthoz űzi zúgó szél;
Úgy törjön össze szívem is,
Amint tebenned partot ér!

ÉNEKEK
Fordította!

 
DOKUMENTUMOK
 

VARGHA GYULA
költő,statisztikus, jogi dokto

 1853.11.04. - 1929.05.02.

Költők s a méhecskék
Lelke rokon,
Hű társak réges rég,
Árad az édesség
Ajkaikon.

VERSEK

Schöpflin Aladár:
Vargha Gyula

 

 
Iskoláról
 
Magyargencsi telephely
 
Iskola dolgozói
 
Diákok
 
Ajánlott Lapok
 
A költő, műfordító
Vargha Gyula
 
Vargha Gyula verse
RÉGI MANDULAVIRÁGZÁS

Napos szőlőhegy oldalában,
- Délesti nap ép oda vág –
Tetőtől talpig rózsaszín ruhában
Pompáztak a mandulafák.

Varázslat a szemnek az ily kép,
Mikor virágban még a föld szegény;
Garádparton a galagonya se nyílt még,
Sem a kökény.

A mandulaág lehajolt hozzám,
Álmot sugallva,
S megsimogatta lágyan gyermekorcám
A Dél fuvalma.

Nem suttogtak regét felettem
Nagy déli pálmák...
A mandulavirágból szőtte lelkem
Legelső álmát.

 
Wass Albert Búcsúzás

Wass Albert küldetését egy életrajzi írásában így foglalja össze:

"Írónak rendelt az Úr, mégpedig abból a fajtából, akinek nem szórakoztatás a feladata, nem is a világ szépségeinek dicsérete, hanem mindössze nemzetének szolgálata. Ezt tettem, ezt végeztem, jól rosszul, legjobb tudásom szerint. Hídépítő igyekeztem lenni. Hidat próbáltam verni múlt és jövendő között a rendelkezésemre álló jelen felhasználásával. Életem egyetlen feladatának nemzetem megmentését ismertem föl. Ezt pedig úgy láttam megvalósíthatónak, ha egybefogom a szétszórtságban még megmaradt erőket egyetlen cél szolgálatára: megismertetni a világgal a magyar nemzetben rejlő értékeket, lehámozni nemzetemről azt, amit az ellenséges propaganda az utolsó évszázad során rákent. Ennek az egyetlen célnak a szolgálatára állítottam be egész életemet.

Megtettem a magamét s a többi már nem az én gondom. Nemzetemen még az Úristen sem segíthet, ha hamarosan nem ébred magára. De akár magára ébred, akár nem, én már nem leszek itt, hogy elsirassam, vagy együtt örvendezzek az örvendezőkkel egy megrendítôen szép és csodálatos föltámadáson, amit csak az Úristen adhat meg, mert más reménységre lehetôségem sincsen. És ez jól is van így. Legyen velünk az Úristen kegyelme!"

(Búcsúszó)

 

Sztárok/Bulvár: Tudj meg friss pletykákat, híreket. Katt!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Xtina Hungary - Minden, ami Christina Aguilera!    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** Nyereményjátékok *** Kereseti lehetõség *** Vásárolj kedvezményesen AVON termékeket!    *****    Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj! *** Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj!    *****    Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár     *****    FRPG ● FANTASY SZEREPJÁTÉK ●「ΒΛSMΛIW」 ● FANTASY SZEREPJÁTÉK ● EGY SZIGET + 24 MÁGUS ● FANTASY SZEREPJÁT&Eacut    *****    Itt megtalálhatod a legfrissebb híreket, cikkeket, képeket a Golden Globe- és Oscar-díjas színésznõrõl! Katt!    *****    Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** AVON termékek *** Kereseti lehetõség *** Értékesítõ kollégákat keresek *** sminkek    *****    Esküvõi meghívók! Mindegyik kézzel készült, egyedi. Gyere, nézd meg az oldalamat.    *****    A legfrissebb Anime hírek , mindennap anime ajánló , mondocon képek , és hírek. Csatlakozz közösségünkhöz!    *****    Rendelj bármilyen asztrológiai elemzést,júniusban Te mondod meg,hogy mennyit szeretnél érte fizetni!Várlak az oldalamon!    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    NÁLAM NINCSENNEK AKCIÓK, MINDEN ASZTROLÓGIAI ELEMZÉS "BECSÜLET KASSZÁS", A KONZULTÁCIÓ ÉS OKTATÁS INGYENES.    *****    **** Nokedli-lapja****Családi magazin****18-98 éves korosztály mindent megtalál itt, játékoktól a hírekig*****    *****    KÜLÖNLEGES AKCIÓ A CSILLAGJÖVÕ OLDALON JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A HOROSZKÓP MEGRENDELÉSEID ÁRA!    *****    Minden héten anime/managa hírek , minden nap Anime ajánlók , Mondocon hírek. Itt nem fogsz unatkozni!! :)    *****    KÜLÖNLEGES CSILLAGJÖVÕ AKCIÓ JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A SZÜLETÉSI HOROSZKÓP! VÁRLAK!RENDELD MEG MOST!